ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА
„СТИВО Х”

Чл.1 Настоящите Общи Условия за ползване на интернет страница на „Стиво Х” ЕООД и предоставяните чрез тях услуги уреждат отношенията между „Стиво Х” ЕООД (наричано за краткост „Стиво Х”) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет страница на Стиво Х и/или услугите, предоставяни чрез нея. По смисъла на настоящите Условия Интернет страница на „Стиво Х” е страницата www.stivo-х.com
Чл.2. Потребителите по смисъла на настоящите Условия са две категории:
ал.1. Активни Потребители – ползващи формите за контакт – Потребители, които активно ползват Интернет страница на „Стиво Х” чрез въвеждане на мобилен номер и/или е-mail адрес и име. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на ползването – въпроси и запитвания .
Ал.2. Неактивни – Потребители, които посещават Интернет страница на „Стиво Х” без да използват формите за регистрация и онлайн резервации.
Чл.3. Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата на „Стиво Х” и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Общи Условия.
Чл.4. С приемането на настоящите Общи Условия, Потребителят е информиран и се съгласява, „Стиво Х” да изпраща повиквания, съобщения и електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на предприятието или на услуги и продукти на трети лица, като предоставя възможност на всеки Потребител, в случай на получаване на повикване, съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. „Стиво Х” изпълнява всеки отказ за получаване на бъдещи съобщения за маркетингови цели.
Чл.5. Забранено нарушаването на авторски и сродни на www.stivo-x.com права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост. Трафикът към мобилната версия на уеб сайта www.stivo-x.com, собственост на „Стиво Х” e безплатен
Чл.6. Всеки Потребител, който ползва услуги на Интернет страница на „Стиво Х”, има право да изрази мнение по отношение на настоящите Общи Условия чрез изпращане на лично съобщение чрез формата за запитване.
Чл.7. Въпроси, свързани с ползването на Интернет страница на „Стиво Х”, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение чрез формата за запитване.
Чл.8. Информация, отнасяща се до начините на ползване на съответната Интернет страница на „Стиво Х”, както и до предоставяните чрез нея услуги, може да се получи чрез формата за запитване.
Чл.9. „Стиво Х”се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява дадената персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.
Чл.10. „Стиво Х” си запазва правото да не отговря на запитвания по преценка на администратора.
Чл.11. „Стиво Х” не отговаря пред Потребителя за:
ал.1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Интернет страница на „Стиво Х” и самата страница от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;
Ал.2. неспособност на Потребителя да ползва функционалността на интернет страницата;
Ал.3. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на функциалността на интернет страницата;
Чл.12. „Стиво Х” не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в Интернет или на електронните съобщителни връзки в и/или извън страната, Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на функциалността, предоставяни на Интернет страница на „Стиво Х”.
Чл.14. Потребителят се задължава да уведомява за грешки, технически проблеми и други проблеми, свързани с ползването и функциалността на интернет страницата, чрез обаждане на телефоните посочени в секция контакти или чрез формата за
Чл. 15. Потребителят се задължава:
Ал.1. Да осъществява достъп до услугите в платформата на „Стиво Х” чрез технологиите и средствата, предоставени в уебсайта, реализирани чрез обичайната му функционалност.
Ал.2. Да не възпроизвежда, копира, дублира, модифицира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от платформата на „Стиво Х”, или по друг начин да не предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, технология, ноу-хау, извлечени в цялост или частично от уебсайта, включително от версиите за мобилни приложения.
Ал.3. Да не разстройва и деактивира пълната или частична функционалност на уебсайта, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за неоторизиран достъп до каквато и да е част от уебсайта или до съответните компютърни системи, сървъри и мрежа, поддържани от „Стиво Х”.
Ал.4. Да не заобикаля, премахва или манипулира елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на платформата на „Стиво Х” от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия.
Чл.16. Сайтът съдържа текстове, изображения, графики, търговски марки, бази данни, софтуер, които са изключителна собственост на „Стиво Х” и са защитени с авторски, сродни или други права върху интелектуалната собственост от българските, европейските и други приложими закони и международни конвенции. Възпроизвеждането на съдържанието на сайта в цялост или на част от него, може да се извърши само и единствено с писменото съгласие на „Стиво Х” ЕООД.
Чл.17. „Стиво Х” си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи Условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.
Чл.18. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.
Чл.19. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.